Проект Job coaching

Проект Job coaching за млади хора с обучителни трудности е международен проект по програма Учене през целия живот, секторна програма Леонардо да Винчи.

Хората с обучителни трудности изпитват затруднения в процеса на намиране на работа. Нашият проект е с фокус върху споделянето на знание и опит между партньори във връзка с широкоспектърна оценка на способностите на хора с обучителни трудности с цел – осигуряване на трудова заетост. Съществува национално законодателство за осигуряване на трудова заетост на известен процент такива лица. Независимо от съществуващите закони, важно е да можем да оценим техните умения и да препоръчаме подходяща работа или програма за обучението им. За да се постигне такова решение, трябва да оценим способностите на хора с обучителни трудности, които желаят да бъдат наети на работа. Възниква въпроса: Как могат да бъдат оценени техните умения?

Резултатите от проекта може да намерите на сайта на организацията www.dyslexia-center.eu

и на сайта на проекта http://job-coaching.weebly.com/

broshure.Job.coachingbroshure.Job.coaching poster.2.Job.coaching

poster.2.Job.coaching

 

 

Реклами