проект EDysGate

Този проект има за цел да предостави силно мотивираща и стимулираща среда в областта на внимателно подбран кръг от умения, които се знае, че са необходими на юношите, страдащи от дислексия.
       То ще обхване седем области с особено значение при развитието на говорните умения. Областите обхващат пряко и непряко стимулиране.
       Принципите, залегнали в упражненията, не са специфични за определен език – те са приложими за всички граждани на Европа. Упражненията ще се разработят в съвместна работа с работни групи от обучаващи се, а както и с техните учители
Цели на проекта
Целите на проекта са както следва:
Съвместната работа има за задача да изготви серия от Интернет базирани модули, разработени за юноши страдащи от дислексия, в следните седем направления:
1. Слухово разграничаване
2. Слухова памет
3. Звукови поредици
4. Визуална памет
5. Визуално разграничаване
6. Визуална поредица
7. Пространствено разположение (горе, долу, отзад, отпред, ляво, дясно)
Целеви групи
Целевите групи на проекта включват:
1. Юноши, завършили училище, посещаващи лекции, студенти, млади хора в началото на тяхната професионална кариера
2. Преподаватели, занимаващи се със юноши, страдащи от дислексия
Резултати на проекта
Очакваните резултати от проекта:
 Интернет-базирани модули за всяка една от седемте области (5 упражнения в 5 варианта за всяка област)
 Ръководство за преподавателите на английски, немски, датски, испански

Реклами