Dyscovering III

 Партньори: Италия, Швеция, Кипър, Турция, Словения, Румъния, България

партньор от България СОУ „Васил Левски“ Русе

 Дислексията е специфично обучително затруднение, което засяга способността да се чете и пише  и често е съпроводено със затруднение при смятането и краткотрайната памет, припомняне на думи и изрази и пространствено-времеви затруднения.Този проблем, който засяга според Европейската Асоциация по дислексия 10% от учениците в Европа, не е последствие от сетивни нарушения или социокултурни или психологически проблеми.

Ако не бъде открит и не бъдат взети мерки в детска възраст, хората с дислексия могат срещнат сериозни затруднения  при обучението си.

Това може да доведе до антисоциално и агресивно поведение и може да бъде причина за отстраняване от училище.

Затрудненията при развитието на уменията за четене, писане и смятане могат да бъдат разпознати преди започването на обучението на децата в първи клас.

Този проект ще създаде програма, целяща  да подготви детето със симптоматика на дислексия за  в преминаването му към новата учебната среда чрез споделяне и обобщаване на  алтернативни практики в различните  партньорски държави.

Ще се разработят:

-Индивидуална програма за подкрепа  със сведения за детето и неговите потребности, които са необходими за  началното училище.Програмата включва анкета за оценка на затрудненията и придружаващите ги физически затруднения които ще бъдат база при разработването на индивидуалните програми.

– наръчници за учители

– наръчници за родители

Реклами