Текущи проекти 2013-2015

  • Еднакви възможности за включване на деца с аутизъм в училище, Програма Учене през целия живот, секторна програма Грюндвиг

  • People with learning disabilitis in the Labour Market, Leonardo da Vinci Partnerships Project

 

Реклами