EO S I A C

EQUAL OPPORTUNITIES TO SOCIAL INCLUSION FOR AUTISTIC CHILDREN

Еднакви възможности за включване на деца с аутизъм в училище

сайт на проекта http://e4p.eosiac.odl.org/

Този проект има за цел да допринесе за приобщаването  на по-голям брой деца с аутизъм на възраст 5-10 години в масовото училище.
Децата с аутизъм имат равни права по отношение на образованието , здравеопазването и достъп до обществото. Принципите на недискриминацията и равните възможности трябва да бъдат уважавани като основни права на човека . Гражданското общество трябва да подкрепя правата на аутистичните деца , но също и техните родители, които трябва да бъдат информирани и се нуждаят от социална работа и рехабилитация за децата си .Проектът има за цел също да събуди чувствителността на местните общини и политици по въпроса на децата с аутизъм , както и насърчаване на модели и добри практики за интегриране на тези деца. Информация, комуникация и обмен на най-добри практики между родители,учители и експерти ще помогне за по-доброто разиране и съпричастие към този проблем.

Продължителност на проекта
Aug. 2013 – July 2015

Финансиран по програма Учене през целия живот
Grundtvig

Партньори

  • ASIS – Consorzio Cooperative Sociali, Naples, Italy
  • Polibienestar Research Institute – Universitat de València, Spain
  • Salvati Copiii – Filiala Dolj, Craiova, Romania
  • Silifke Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Silifke/Mersin, Turkey
  • Българска асоциация по дислексия – Русе

Наръчник за учители http://issuu.com/dyslexia.center.bg/docs/teachers_guide_bg?e=4050530/11870732

Наръчник за родители http://issuu.com/dyslexia.center.bg/docs/parents_guide_bg?e=4050530/11801695

Реклами